Kalendář aktivit

«    říjen 2019    »
PÚSČPSN
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Novinky

21.února 2013
Akce pro dialyzované a transplantované
21.února 2013
Již nyní plánujeme se Společností dialyzovaných a transplantovaných setkání dialyzovaných pacientů a pacientů v predialýze. Toto setkání se uskuteční 15. června v Praze. Více informací zveřejníme zde.
AKCE PRO PACIENTY

starší novinky

Sociálně právní minimum pro dialyzované pacienty

Mgr. Michaela Černá

Průkazy mimořádných výhod obecně

Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, jsou podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, §86 a vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb., §31 poskytovány tzv. mimořádné výhody. Stupeň těchto výhod osvědčuje průkaz mimořádných výhod.
O přiznání mimořádných výhod je třeba zažádat na sociálním odboru obce s rozšířenou působností. Pracovníci úřadu nechají posoudit zdravotní stav žadatele posudkovým lékařem a na jeho základě rozhodnou o udělení výhod. Konkrétní zdravotní indikace, které rozhodují o přiznaném stupni výhod, jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb (ke stažení níže). Zákon určuje tři stupně mimořádných výhod.

Mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně lze přiznat také v případech nemocí a vad neuvedených výše, pokud podstatně omezují pohybovou nebo orientační schopnost, a to podle rozsahu a tíže funkčních důsledků srovnatelných s indikacemi uvedenými výše zmíněnou vyhláškou.

V případě, že Vám nebyly mimořádné výhody přiznány nebo byly odejmuty, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí výhod podat odvolání.

Držitelům mimořádných výhod II. a III. stupně může být poskytnuta 50% sleva vstupného na kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude průkazky akceptovat. Každopádně vždy stojí za to, zkusit se průkazkou prokázat. Některé pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma, je třeba se informovat přímo u ní, protože v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí. Na tyto průkazky je vázáno i přiznání dalších výhod, které jsou uvedeny v dalších kapitolách.

I. stupeň - průkaz TP
Určen pro občany s těžkým postižením. Tento stupeň zaručuje nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a nárok na přednost při osobním projednávání věci. Za osobní projednávání věci se v tomto případě nepovažuje nákup v obchodě, obstarávání placených služeb ani ošetření nebo vyšetření u lékaře.

II. stupeň - průkaz ZTP
Pro zvlášť těžce postižené občany. Držitelé těchto průkazů mají výhody I. stupně, k tomu nárok na bezplatnou dopravu městskou hromadnou dopravou (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 75 % obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75 % ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy.

Ze zdravotních indikací pro přiznání průkazky zde uvádím pouze ty, které se vztahují k chronickému onemocnění ledvin.

h) chronické vady a nemoci interního charakteru značně ztěžující pohybovou schopnost (například vady a nemoci srdce s recidivující oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě, dechová nedostatečnost těžkého stupně, selhání ledvin ve stadiu dialýzy provázené závažnými tělesnými komplikacemi, onkologická onemocnění s nepříznivými průvodními projevy na pohybové a orientační schopnosti.

III. stupeň - průkaz ZTP/P
Obdrží ho zvlášť těžce postižení občané s potřebou průvodce. Mimořádné výhody tohoto stupně zahrnují výhody I. a II. stupně - tedy nárok na bezplatnou dopravu městskou hromadnou dopravou (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), na slevu ve výši 75 % obyčejného jízdného ve 2. třídě vlaku ve vnitrostátní dopravě a na slevu ve výši 75 % ve spojích vnitrostátní autobusové dopravy. Dále je to nárok na bezplatnou přepravu průvodce veřejnými hromadnými prostředky v místní i dálkové vnitrostátní dopravě.

Označení aut a výhody s ním spojené
Držitelům průkazů mimořádných výhod II. (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) a III. stupně vydávají sociální odbory obcí s rozšířenou působností označení aut (tzv. označení 01), které je opravňuje stát po dobu nezbytně nutnou s autem na místech, kde je zákaz stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu a je-li to naléhavě nutné (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 67).

Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 15, odst. 2 a 3 potom upřesňuje, že takto označená auta mohou vjíždět na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami "Mimo zásobování" nebo "Mimo dopravní obsluhu". V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné lze tolerovat i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou "Jen zásobování" nebo "Jen obsluha". Dále podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, držitelé tohoto označení jsou osvobozeni od poplatku za použití dálnice a rychlostní silnice podle §20a, odst. 1, písm. f). Občané, jimž bylo vydáno označení 01, tedy neplatí dálniční známku. Tato výhoda platí pouze, je-li v autě přepravována osoba, na základě jejíhož průkazu mimořádných výhod bylo označení 01 vydáno a je-li vlastníkem motorového vozidla postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Majitel auta s označením 01 si může požádat o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000 Sb. § 67, odst. 8. O to je třeba zažádat na obci s rozšířenou působností - odbor dopravy. K vyhrazenému místu se vztahuje více poplatků - za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa. Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích neplatí osoby zdravotně postižené (dle §86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení). Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy. Každý rok je třeba žádat o obnovení tohoto místa.

Co se týče výhod v EU, existuje tzv. parkovací karta platná v rámci EU - do roku 2012 by měl být vzhled parkovací karty v rámci EU sjednocen, prozatím je však možno využít kartu, kterou používáte v zemi, ve které bydlíte (v případě českých občanů lze tedy v rámci EU využít označení 01). Výhoda neplacení dálniční známky však platí pouze na území ČR a v zahraničí je tedy třeba si dálniční známku zakoupit.

Daňové a poplatkové úlevy
a) osvobození od daně ze staveb podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9

Od daně ze staveb jsou osvobozeny:
- obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,
- stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají příspěvek na živobytí nebo jsou osobou společně posuzovanou s osobou, která příspěvek na živobytí pobírá a jsou držiteli průkazu ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazu ZTP/P.

b) úleva na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba
Poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období snižuje o tyto částky:
- 23 640,- Kč na poplatníka,

- 24 840,- Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68 000,-Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně - průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840,- Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky (manžela) se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů,

- 2 520,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění nebo zanikl-li nárok na částečný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu částečného invalidního důchodu a starobního důchodu,

- 5 040,- Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu III. stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, u něhož jednou z podmínek přiznání je, že je plně invalidní, zanikl-li nárok na plný invalidní důchod z důvodu souběhu nároku na výplatu plného invalidního důchodu a starobního důchodu nebo je poplatník podle zvláštních předpisů plně invalidní, avšak jeho žádost o plný invalidní důchod byla zamítnuta z jiných důvodů než proto, že není plně invalidní,

- 16 140,- Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P.

c) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků podle zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, § 37e. Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

d) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.
Položka č. 5
a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu - 30,- Kč za každý podpis nebo razítko.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P). Tuto výhodu poskytuje i Hospodářská komora ČR. Výhoda neplatí v případě, že si podpis nebo listinu necháte ověřit u notáře nebo na pobočce České pošty.

Položka č. 12
c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč
d) Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným než příslušným matričním úřadem - 1 000 Kč
Od poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

Položka č. 17
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty - 300 Kč
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty - 1 000 Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2 - 300 Kč
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními - 300 Kč
e) ke stavbě řadových garáží - 300 Kč, 150 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše 2 500 Kč
f) ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e) - 300 Kč

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Položka č. 26
a) Zápis do registru vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly - 800 Kč
f) Vydání řidičského průkazu - 50 Kč
Od poplatků jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).
Osvobození od tohoto poplatku se vztahuje pouze na osobní automobil, nikoliv na čtyřkolku (vychází ze zákona č. 56/2001 Sb., přílohy č.1).

Položka č. 27
e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole - 1 000 Kč.
Od poplatku jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

Položka č. 36
a) Povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P) - poplatek tyto osoby nehradí.

e) Poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Od poplatku je osvobozen automobil přepravující těžce zdravotně postižené občany, kterým byly podle zvláštního právního předpisu přiznány výhody II. stupně (ZTP), s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně (ZTP/P), pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

f) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- § 2 - poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, závislá a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
- § 3 - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají osoby nevidomé, závislé a držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci
- § 4 - poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené
- § 10 - poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města neplatí držitelé průkazu ZTP/P a jejich průvodci

g) rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích
Od rozhlasového a televizního poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud jsou osaměle žijící; osvobozeny jsou tyto osoby rovněž v případě, kdy žijí společně v jedné domácnosti,
Od rozhlasového a televizního poplatku je dále osvobozena fyzická osoba,
a) jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima,
b) žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima osob žijících v této domácnosti.
Při zjišťování příjmů se postupuje podle zákona o životním a existenčním minimu.

h) slevy zemního plynu
Pro držitele průkazu ZTP/P nabízí společnost RWE slevu za odebraný zemní plyn ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku. Informujte se na pobočce plynárenské společnosti ve vašem kraji. Slevy na zemní plyn nejsou zaručeny závazným právním předpisem.

i) slevy elektrické energie
Pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P a nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti nabízí ČEZ slevu na odběr elektrické energie ve výši 120 Kč bez DPH ročně.

Sleva na telefon
Od 1. ledna 2007 jsou pro zdravotně postižené a sociálně slabé občany připraveny slevy na telefon. Nárok na slevu 200,- Kč mají tyto skupiny občanů:
a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
b) držitel průkazu ZTP/P,
c) osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který o ni osobně pečuje
d) účastník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b).

Operátoři nabízejí svým zákazníkům spadajícím do těchto skupin speciální tarify. Příspěvek je možné využít na pevnou i mobilní linku. Pokud je žadatel o zvýhodněný tarif nezletilý, má na zřízení zvýhodněného tarifu nárok osoba, která je jeho zákonným zástupcem. Zkontaktujte v první řadě svého operátora, jeho pracovníci vám řeknou, zda od vás potřebují vyplnit žádost o slevu, zda potřebují doklad od sociálního odboru či kopii průkazu mimořádných výhod a seznámí vás se svojí nabídkou.
Sociální odbor příspěvek nevyplácí, dostanete ho od operátora prostřednictvím slevy, sociální odbor hraje pouze tu roli, že vám případně vydá potřebné potvrzení.

Poskytování slev na telefon upravuje nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby.

Slevy a výhody poskytované Českými drahami
Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty, která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

Držitel průkazu ZTP/P má kromě nároku na zvláštní jízdné ještě nárok na:
1. bezplatnou přepravu svého průvodce ve 2. vozové třídě a to i tehdy, uplatňuje-li držitel průkazu ZTP/P jiné jízdné; průvodcem nevidomého může být i vodící pes,
2. bezplatnou přepravu jednoho vozíku pro invalidy jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo,
3. bezplatnou přepravu dětského kočárku jako cestovní zavazadlo nebo spoluzavazadlo, je-li držitelem průkazu ZTP/P dítě.

Funkci průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže zastávat jiný držitel průkazu ZTP/P a, s výjimkou průvodce nevidomého, ani dítě mladší 10 let.

Průvodce držitele průkazu ZTP/P zaplatí při použití 1. vozové třídy rozdíl mezi obyčejným nebo zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy podle nároku držitele průkazu ZTP/P. Pokud je sám držitelem In-karty, zaplatí rozdíl mezi zákaznickým jízdným 1. a 2. vozové třídy. Vodící pes nevidomého se přepraví bezplatně i v 1. vozové třídě.

Při použití 2. vozové třídy vlaku SuperCity zaplatí držitel průkazu ZTP, ZTP/P zvláštní jízdné dle ceníku ČD, při použití 1. vozové třídy obyčejné jízdné SuperCity dle ceníku ČD. Průvodce držitele průkazu ZTP/P je povinen zaplatit při použití vlaku SC v 1. a 2. vozové třídě cenu místenky SC dle ceníku ČD.

Nárok na zvláštní jízdné pro důchodce (sleva 50 %) ve 2. vozové třídě mají osoby:
1. pobírající starobní důchod
2. pobírající invalidní důchod III. stupně
3. starší 60 let pobírající vdovský nebo vdovecký důchod nebo měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze.

Nárok na zvláštní jízdné pro důchodce lze prokázat průkazem na zvláštní jízdné, který vám vystaví na počkání u pokladní přepážky za 50 Kč na základě předložení potřebných náležitostí (fotografie průkazového formátu (35 x 45 mm), OP, "Rozhodnutí o přiznání důchodu" nebo ústřižek poštovní poukázky pro příjemce: "Důchody - výplatní doklad" nebo potvrzení o pobírání důchodu nebo správního rozhodnutí o přiznání měsíčně se opakující peněžité dávky z důvodu hmotné nouze vystaveného obecním úřadem).

Průkaz na zvláštní jízdné pro důchodce v invalidním důchodu III. stupně, který je mladší 60 let, platí nejvýše 2 roky ode dne vystavení. Po uplynutí této doby, pokud držitel nadále pobírá plný invalidní důchod, může být na jeho žádost platnost průkazu prodloužena o další 2 roky vylepením cenné známky. Platnost takovéhoto průkazu lze prodloužit pouze jednou.

Průkaz na zvláštní jízdné pro cestující starší 60 let, pobírající měsíčně se opakující peněžité dávky sociální péče z důvodu hmotné nouze, lze vystavit s platností max. na 3 měsíce, prodloužení platnosti takového průkazu není možné. Průkazy na zvláštní jízdné pro ostatní důchodce platí bez časového omezení.

Invalidní důchod
Co je třeba k sepsání žádosti o důchod?
Při podávání žádosti o starobní či invalidní důchod se předkládá: občanský průkaz (u cizinců pas či povolení k pobytu); doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném); muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby; ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí; potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání); potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996; pokud občan chce důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis "Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet"; doklady prokazující zaměstnání v cizině; chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecké prohlášení aj.; evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání (předkládá zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ).

Jak a kde žádat?
Od počátku roku 2007 všechny žádosti o důchod sepisují pro budoucí důchodce pracovníci okresní správy sociálního zabezpečení, případně pražské a brněnské správy. Žádost o důchod je možné podat nejdřív tři měsíce před požadovaným dnem jeho přiznání. Prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení žádáte o invalidní důchod u České správy sociálního zabezpečení v Praze. Pokud existuje předpoklad, že budete v pracovní neschopnosti dlouhodobě, je dobré podat žádost o přiznání invalidního důchodu před vypršením roční neschopnosti. Tím by na sebe mělo navazovat pobírání dávek nemocenského pojištění a důchodu a vyhnete se tak nepříjemné situaci, kdy byste bez příjmu čekali na přiznání důchodu. Žádost lze podat dle § 82, odst. 4, zákona č. 582/1991 Sb., až 4 měsíce přede dnem, od kterého chcete dávku důchodového pojištění přiznat.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí:
do 20 let věku méně než jeden rok
od 20 do 22 let jeden rok
od 22 do 24 let dva roky
od 24 do 26 let tři roky
od 26 do 28 let čtyři roky
nad 28 let 5 roků z posledních 10ti let před vznikem invalidity

U pojištěnce staršího 38 let se potřebná doba pojištění zjišťuje buď z posledních 10 let (je třeba splnit 5 let pojištění) nebo z posledních 20 let (je třeba splnit 10 let pojištění).

Potřebnou dobu pojištění lze splnit buď zaměstnáním nebo započtením tzv. náhradních dob pojištění. Výčet náhradních dob pojištění naleznete na stránkách www.cssz.cz.

Stupně invalidního důchodu
Pojištěnec je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.
V případě, že pracovní schopnost poklesla:
a) nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně,
b) nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně,
c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

Na nový systém budou převedeny i všechny dosavadní invalidní důchody (plné a částečné) a to následovně:
PID ----> invalidita III. stupně
ČID (pokles pracovní schopnosti nejméně 50 %) ----> invalidita II. stupně
ČID (pokles pracovní schopnosti méně než 50 %) ----> invalidita I. stupně

Výše invalidního důchodu
Částka invalidního důchodu bude i nadále tvořena ze dvou složek:
1. Základní výměra činí 2230,- Kč
2. Procentní výměra za každý celý rok pojištění činí
•  0,5% výpočtového základu u invalidity I. stupně
•  0,75% výpočtového základu u invalidity II. stupně
•  1,5% výpočtového základu u invalidity III. stupně

Souběh invalidního důchodu a výdělečné činnosti
Výdělečná činnost poživatele invalidního důchodu není legislativně omezena - výší výdělku ani délkou pracovní doby.

Sociální a zdravotní pojištění
Invalidita I. a II. stupně
Zdravotní pojištění je v době, kdy není ID zaměstnán, hrazeno státem. Sociální pojištění hrazeno není a doba pobírání ID I. a II. stupně není započítávána jako náhradní doba důchodového pojištění (např. pro nárok na starobní důchod). Pokud tedy ID I. a II. stupně není zaměstnán, je vhodné, aby byl alespoň registrován na Úřadě práce nebo si platil dobrovolné důchodové pojištění (v roce 2011 je minimální výše dobrovolného důchodového pojištění 1732 Kč měsíčně).

Invalidita III. stupně
Zdravotní pojištění je v době, kdy není ID zaměstnán, hrazeno státem. Sociální pojištění jako takové hrazeno není, doba pobírání ID III. stupně se však považuje za náhradní dobu důchodového pojištění - toto však neplatí v případě, že se jedná o pobírání ID ve výši III. stupně po převedení do nižšího stupně ID.

Co dělat v případě nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu?
Pokud Vám nebyl invalidní důchod přiznán nebo Vám byl snížen na jiný stupeň (případně zcela odejmut), máte právo podat námitku. Námitka se podává buď na OSSZ (oddělení námitkového řízení) nebo na ČSSZ (oddělení námitkového rozhodování), vždy ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí ČSSZ, proti kterému chcete námitku podat.
Pokud Vám nebude vyhověno ani v rámci námitkového řízení, máte dále právo podat správní žalobu. Správní žalobu podáváte ke Krajskému soudu dle místa trvalého bydliště (v případě, že máte trvalé bydliště v Praze, podáváte žalobu k Městskému soudu) ve lhůtě do 2 měsíců od doručení rozhodnutí z námitkového řízení. Soudní výlohy nehradíte ani v případě neúspěchu žaloby.
Proti nepřiznání nebo odebrání invalidního důchodu se nelze odvolat, lze pouze využít výše zmíněné opravné prostředky. Posudek o invaliditě není rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí, nelze tedy proti němu podávat opravné prostředky.


<< Zpět na úvodní stránku

Copyright © 2013 Baxter CZECH spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena
Podmínky užívání www.domaci-dialyza.cz     Legal Disclaimer     Privacy     Linking Disclaimer
kontakt: info@domaci-dialyza.cz